Powstanie Bractwa

Historia kurkowych bractw strzeleckich wiąże się z historią i rozwojem miast. Bractwa powstawały zazwyczaj na mocy przywileju nadawanego przez władcę i ich celem było doskonalenie umiejętności obronnych, aby chronić miasto i jego społeczność przed wrogiem. Przynależność do bractwa była zawsze dużym zaszczytem, a jego członkowie obdarzeni byli powszechnym szacunkiem. Wiele bractw w Polsce przetrwało przez wieki do II wojny światowej, chociaż ich rola i charakter zmieniały się. Dopiero władza „ludowa” chcąca kontrolować i reglamentować aktywność społeczną zakazała ich działalności. Po obaleniu komunizmu i odzyskaniu przez Polskę suwerenności nastąpił proces zmierzający do odrodzenia Bractw Strzeleckich. W wielu miejscach w Polsce powołano stowarzyszenia nawiązujące do bogatej historii przedwojennych organizacji.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej nawiązuje do bogatej spuścizny ruchu brackiego, a także organizacji strzeleckich działających na terenie Ziemi Dobrzyńskiej aktywnie uczestniczących w walce o odzyskanie i obronę niepodległości. Nie są nam znane bractwa kurkowe działające na tym obszarze, co wynika ze stosunkowo słabo rozwiniętego systemu miast, ale z czasów już nieco późniejszych należy wymienić inne organizacje. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo aktywnie działające na terenie powiatu lipnowskiego Przysposobienie Wojskowo Konne „Sokół” założone w 1925 r. z inicjatywy Walentego Zielińskiego, czy też także bardzo aktywny lipnowski „Strzelec”. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację i na szczęście nie musimy chwytać za broń dla obrony Rzeczypospolitej, ale inne zadania, takie jak pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych, utrwalanie postaw obywatelskich względem Ojczyzny są nadal aktualne. Ważnym elementem dla naszego Bractw jest pielęgnowanie tradycji historycznych, upowszechnianie wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej, a także działalność kulturalna.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej powstało 29 lipca 2000 w Woli k. Lipna. Jego założycielami były następujące osoby: Jan K. Ardanowski, Marlena Ardanowska, Anna Bugajewska, Lilla Chlebowska, Wojciech Chlebowski, Mieczysław Jankowski, Anna Papierska, Inga Papierska, Janusz Papierski, Krzysztof Rolczyk, Marianna Rolczyk, Anna Śmigiel, Sylwester Śmigiel, Anna Ubysz, Janusz Wiśniewski, Jolanta Wiśniewska. Na zebraniu założycielskim przyjęto statut stowarzyszenia, ustalono adres siedziby i wybrano Komitet Założycielski. Statut stowarzyszenia określił elitarny charakter organizacji stawiając wysokie wymagania w stosunku do przyjmowanych członków oraz główne cele jego działalności. Wynikały one ze starego zawołania „ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”, które stało się również mottem KBSZD.

Inauguracyjne strzelanie odbyło się 2 czerwca 2001 w wigilię Zielonych Świątek na strzelnicy w Rojewie k. Rogowa. W jego organizacji pomocy udzieliło nam Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pleszewie. Pierwszy strzał w imieniu Prymasa oddała zgodnie z wiekową tradycją osoba duchowna – ksiądz Mieczysław Jankowski, a tarczę inauguracyjną wystrzelał brat Sylwester Śmigiel. W strzelaniu głównym zwyciężyła Anna Ubysz przed Marleną Ardanowską i Janem Ardanowskim.

Od 14 czerwca 2002 KBSZD jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.